سئو میر : جزیره گوگل

باگوگل نفس میکشیم : هرگز خودمان را برترین ندانسته ایم و البته برترین هم نیستیم . ولی شاید بتوانیم با اطمینان بالایی خودمان را عاشق ترین سئو کاران بدانیم . هرگز با ساعت های متمادی کار خسته نمیشوم . چون عاشق اینکاریم .